FAQ: wat moet het bijzonder verslag bevatten?

Het koninklijk besluit van 8 januari 1962 bepaalt dat de bestuurders van de erkende coöperatieve vennootschap elk jaar een bijzonder verslag moeten opstellen over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden.

Er is geen specifieke vorm voorgeschreven voor het opstellen van het bijzonder verslag.

De inhoud van het bijzonder verslag zou idealiter de volgende elementen moeten vermelden:

  • Bewegingen van vennoten (toetreding en uitsluiting van vennoten, met inbegrip van de eventuele weigeringen van toetreding van kandidaat-coöperatoren);

  • Economisch voordeel voor de vennoten (korting of ander economisch voordeel) en/of sociaal voordeel voor de vennoten;

  • Beleid inzake de administratie van de vennootschap (benoeming van de bestuurders, bestaan van statutaire bestuurders, eventuele bezoldiging van de bestuurders en/of van de controlerende vennoten, enz.) ;

  • Besluitvorming tijdens de laatste Algemene Vergadering (stemsysteem voorzien in de statuten, aantal aanwezige vennoten, eventueel gegeven volmachten enz.).

  • Beleid van de winstverdeling voor het boekjaar (rente en storting van dividenden);

  • Initiatieven genomen in het kader van de informatieverstrekking aan en de opleiding van de vennoten en de informatieverstrekking aan het grote publiek (gerealiseerde projecten, doelgroep, bedrag van de in dat kader door de vennootschap bestede middelen, enz.).

Zoeken

Newsletter