Spot On

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van toepassing op uw coöperatie!

LivreHet nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Welke dwingende bepalingen worden vanaf 1 januari 2020 van toepassing op coöperatieve vennootschappen en wat is de impact op uw coöperatie?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking.
 
Vanaf 1 mei 2019 opgerichte coöperaties zijn meteen onderworpen aan het WVV. Bent u een coöperatie die voor die datum werd opgericht, dan kunt u er voor opteren om vóór 1 januari 2020 uw statuten te wijzigen en u integraal aan het WVV te onderwerpen.
Doet u dit niet, dan zullen de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing worden op uw coöperatie vanaf 1 januari 2020 en worden de daarmee strijdige statutaire bepalingen voor niet geschreven gehouden.
 
Om u volledig aan het WVV te onderwerpen hebt u nog de tijd tot 1 januari 2024. Maar let op!: Kiest u ervoor om na 1 januari 2020 een statutenwijziging door te voeren, dan moet u de statuten van uw coöperatie meteen integraal aanpassen aan alle bepalingen van het WVV.
 
Welke bepalingen van het WVV zijn van dwingend recht en wat is de impact op uw coöperatie?
 
Het WVV bevat geen limitatieve lijst met bepalingen die van dwingend recht zijn. Voor enkele wetsartikelen blijkt het dwingende karakter uit de bewoordingen (‘Niettegenstaande andersluidende (statutaire) bepaling’); voor andere kan teruggegrepen worden naar de Memorie van Toelichting, die een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van dwingende bepalingen bevat.
Wij brengen de - voor (erkende) coöperaties - voornaamste dwingende bepalingen voor u in kaart:
 • Terminologie
  • ‘coöperatievevennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid’(CVBA)wordt ‘coöperatieve vennootschap’ (CV)
  • ‘vennoot’ wordt‘aandeelhouder’
  • ‘zaakvoerder’ wordt‘bestuurder’
  • ‘kapitaal’ wordt‘vermogen’
  • ‘nominale waarde’ wordt ‘statutaireuitgifteprijs’
  • ‘statutair doel’ wordt ‘voorwerp’
  • ‘voor de NRC erkende CV’ wordt ‘erkendeCV’

 

 • definitie van de coöperatieve vennootschap
  • de rechtsvorm CV wordt voorbehouden voor vennootschappen die het coöperatieve gedachtegoed uitdragen en voldoen aan de in artikel 6:1 beschreven wezenskenmerken van een coöperatie. 
  •  sanctie bij oneigenlijk gebruik van de CV:
   • mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie.
   • van rechtswege omzetting in een BV op 1 januari 2024.

 

 • beschrijving coöperatieve finaliteit en waarden
  • een coöperatieve vennootschap moet voortaan haar ‘coöperatieve finaliteit en waarden’
   beschrijven in haar statuten.
  • een wijziging van de coöperatieve finaliteit of waarden moet door het bestuursorgaan verantwoord worden in een verslag.

 

 • toereikend aanvangsvermogen en financieel plan bij oprichting
  • geen minimumkapitaal meer bij oprichting, wel een ‘toereikend aanvangsvermogen in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid’
  • verplichting om vóór de oprichting een verscherpt financieel plan op te stellen met een verantwoording van het aanvangsvermogen in functie van de voorgenomen activiteiten over een periode van twee jaar..
  • de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na oprichting

 

 • afschaffing kapitaal en nominale waarde
  • op 1 januari 2020 worden het vast kapitaal en de wettelijke reserve van de CV(BA) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
  •  als gevolg hiervan verdwijnt ook het begrip ‘nominale waarde’ (begrip wordt vervangen door de term ‘statutaire uitgifteprijs’).

 

 • effecten
  • een CV moet minstens drie aandelen uitgeven met stemrecht.
  • een CV kan enkel aandelen op naam en obligaties (op naam of gedematerialiseerd) uitgeven.
  • de aandelen van een CV kunnen niet toegelaten worden tot verhandeling op een (gereglementeerde of niet-gereglementeerde) markt.
  • de door een CV uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
  • elk aandeel moet delen in de winst of het vereffeningssaldo.
  • een CV mag geen eigen aandelen verkrijgen of in pand nemen..

 

 • nieuwe regels inzake winstuitkering
  • de wettelijke reserve wordt afgeschaft
  • winstuitkeringen kunnen voortaan enkel na een dubbele uitkeringstest:
   • netto-actieftest door algemene vergadering: geen dividenduitkering als het netto-actief gedaald is of t.g.v. een uitkering zou dalen tot onder het bedrag van het (krachtens wet of statuten) onbeschikbare eigen vermogen.
   • - liquiditeitstest door bestuursorgaan: geen uitkering als de vennootschap haar opeisbare schulden over een periode van ten minste 12 maanden niet kan voldoen.

 

 • invoering wettelijke belangenconflictenregeling voor bestuurders van een CV
  • verplichting tot opname verklaring en toelichting aard belangenconflict in notulen
  • bestuurder met belangenconflict mag niet deelnemen aan beraadslaging
  • omschrijving van beslissing of verrichting en van de gevolgen voor de vennootschap
   + verantwoording van het genomen besluit in de notulen / in een bijzonder verslag
  •  bijzonder verslag commissaris (indien van toepassing)

 

 • uitbreiding van en cap op bestuurdersaansprakelijkheid
  • uitbreiding bestuurdersaansprakelijkheid naar feitelijke bestuurders.
  • hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij overtreding wet of statuten.
  • de bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt tot een max. bedrag dat varieert i.f.v. de grootte van uw vennootschap:
Maximumbedrag (in euro) Balanstotaal (in euro) en/of Omzet (excl. btw) (in euro)
125.000  entre 0 en 175.000  et entre 0 et 350.000
250.000   entre 175.000 et 350.000  et entre 350.000 et 700.000
1.000.000  entre 350.000 et 4.500.000  ou entre 700.000 et 9.000.000 
3.000.000 entre 4.500.000 et 43.000.000   ou  entre 9.000.000 et 50.000.000 
12.000.000 plus de 43.000.000   ou  plus de 50.000.000 
 
 let op! De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid wordt in bepaalde gevallen buiten werking gesteld, o.m. in geval van ‘lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt’, zware fout of ‘bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden’.
 
 • bijeenroeping algemene vergadering 
  • het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen en punten op de agenda te brengen, komt voortaan toe aan aandeelhouder(s) van wie de aandelen minstens 1/10de van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
     
 • jaarlijkse rapporteringsplicht in-/uittredingen
  • het bestuursorgaan moet op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de uitgifte van nieuwe aandelen en over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar.

Zoeken

Newsletter