Spot On

Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen: een volwaardig boek voor de coöperatieve vennootschap!

Er is een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden en wat is de timing voor uw coöperatieve vennootschap?

CodeSociete 150x150Op 28 februari werd in het parlement het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgekort WVV goedgekeurd. Samen met de maatschap, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap kreeg de coöperatieve vennootschap een volwaardig boek. Deze rechtsvorm is in de heel nabije toekomst enkel voorbehouden voor vennootschappen die daadwerkelijk de coöperatieve principes in de praktijk brengen.
 
Wat verandert er?


1. Startende coöperaties

- Tot 30 april 2019: een nieuwe coöperatie wordt nog steeds opgericht volgens de bepalingen van het oude wetboek.

- Vanaf 1 mei 2019: een nieuwe coöperatie moet aan alle bepalingen van het nieuwe WVV voldoen. Indien zij niet beantwoordt  aan de inhoudelijke definitie van coöperatieve vennootschap (art. 6.1) zal zij een andere rechtsvorm, waarschijnlijk de besloten vennootschap moeten aannemen. 

2.  Bestaande coöperaties 

Voor bestaande coöperaties die zich inschrijven in het coöperatieve gedachtegoed, zoals bepaald door de wet  (art. 6.1.) ,  wordt er stapsgewijs gewerkt:
 
I. E1. Tussen 1 mei 2019 en en met  31 december 2019
Voor bestaande coöperatieve vennootschappen verandert er in principe niets. Wie wil,  kan via een statutenwijziging bewust kiezen voor een  “Opt-in mogelijkheid”. De Algemene Vergadering kan met andere woorden beslissen om de bestaande vennootschap via een statutenwijziging al aan de nieuwe regeling te onderwerpen.

II.  Tussen 1 januari 2020 tot en met  31 december 2023
LVoor  bestaande coöperaties wordt het eigenlijke  startschot pas op 1 januari 2020 gegeven.
Dit betekent dat de dwingende bepalingen van het WVV vanaf dan  op elke coöperatie van toepassing zijn. Indien de statuten in strijd zouden zijn met deze dwingende bepalingen, worden de desbetreffende statutaire bepalingen “als niet geschreven” beschouwd.
De niet-dwingende bepalingen van het WVV zijn slechts van toepassing voor zover de bestaande statuten ze niet tegenspreken. 
Bij elke statutenwijziging , om het even welke de aanleiding of de inhoud  hiervan is,, dienen de statuten volledig met de bepalingen van het WVV in overeenstemming gebracht te worden.

III. Vanaf 1 januari 2024
Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moet elke coöperatie haar statuten aan de bepalingen van het WVV aangepast hebben, om zo de rechtsvorm ‘coöperatieve vennootschap’, afgekort tot ‘CV’, aan te nemen.
 Indien de coöperatie erkend is voor de NRC voegt zij aan de benaming van haar rechtsvorm het woord “erkend” toe, afgekort als erkende coöperatie.
 

Belangrijke opmerkingen 

- De huidige  Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) die door de Algemene Vergadering op 1 januari 2024 nog niet in een andere rechtsvorm is  omgezet;  wordt van rechtswege een vennootschap onder firma (VOF)

- De huidige  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die niet aan de nieuwe wettelijke ( inhoudelijke) definitie van coöperatieve vennootschap beantwoordt, wordt van rechtswege  een besloten vennootschap.
Binnen de zes maanden (dus ten laatste tegen 30 juni 2024) moeten de statuten in die zin aangepast worden.  Let wel: de leden van de Raad van Bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk  voor de geleden schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting..

 

Zoeken

Newsletter