Spot On

Vernieuwing van de mandaten van de leden van de Algemene Vergadering en van het Bureau van de NRC in 2021

De modaliteiten voor de benoeming van de leden van de Algemene Vergadering en van het Bureau van de NRC zijn bepaald bij Koninklijk Besluit van 24.04.2014 dat de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie bepaalt.

In overeenstemming met dit Koninklijk Besluit werden de huidige leden van de Algemene Vergadering van de NRC bij Koninklijk Besluit van 23.04.2015 benoemd voor een periode van zes jaar. Deze mandaten moeten dus in april 2021 worden vernieuwd.

De leden van het Bureau van de NRC werden bij Koninklijk Besluit van 11.10.2015 benoemd voor een periode van zes jaar. Deze mandaten moeten dus in oktober 2021 worden vernieuwd.

I. Eerste stap: benoeming van de leden van de Algemene Vergadering

In de loop van de maand januari 2021 verstuurt de FOD Economie een oproep tot kandidaatstelling naar groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen die niet zijn aangesloten bij een groepering.

Deze groeperingen en coöperatieve vennootschappen beschikken over een termijn van 60 dagen vanaf de ontvangst van de oproep tot kandidaatstelling om een dubbele lijst van kandidaten naar de FOD Economie te sturen.
Na afloop van deze termijn van 60 dagen centraliseert de FOD Economie de ontvangen kandidaturen, stelt een lijst van kandidaten op en legt deze voor aan de Minister van Economie en de Koning met het oog op de benoeming van de kandidaten bij Koninklijk Besluit.

II. Tweede stap: benoeming van de leden van het Bureau

De FOD Economie stuurt vervolgens een oproep tot kandidaatstelling naar de leden van de Algemene Vergadering die door de Koning benoemd zijn.

Deze leden van de Algemene Vergadering beschikken over een termijn van twee weken vanaf de datum van ontvangst van de oproep tot kandidaatstelling om een dubbele lijst van kandidaten naar de FOD Economie te sturen.
Na afloop van deze periode van twee weken centraliseert de FOD Economie de ontvangen kandidaturen en stelt twee kandidatenlijsten op:
1. De eerste lijst bevat de namen van:

  • 5 kandidaten van groeperingen die het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen;
  • 5 kandidaten van groeperingen waarvan één lid het grootste aantal vennoten telt of van coöperatieve vennootschappen met het grootste aantal vennoten, maar die niet zijn aangesloten bij een groepering;
  • 3 kandidaten van erkende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten, maar die niet zijn aangesloten bij een groepering.

2. De tweede lijst bevat de namen van 7 kandidaten van groeperingen of van erkende coöperatieve vennootschappen die niet zijn aangesloten bij een groepering en die niet tot een van de drie voormelde categorieën van de eerste lijst behoren.
De FOD Economie bezorgt deze twee lijsten vòòr de eerste vergadering aan de leden van de Algemene Vergadering.

Als het aantal kandidaten hoger is dan het aantal te vernieuwen mandaten, gaat de Algemene Vergadering over tot stemming bij gewone meerderheid om een voorstel van een kandidatenlijst op te maken.

Na de stemming van de Algemene Vergadering legt de FOD Economie, indien nodig, de twee kandidatenlijsten voor aan de minister van Economie en aan de Koning met het oog op hun benoeming bij Koninklijk Besluit.

Zoeken

Newsletter