De portretten

SoLogInnov: een antwoord op een dubbele behoefte

architect

Kent u de site van Monceau Fontaines? Gebouwd op een verlaten industrieterrein van een voormalige steenkoolcentrale in de buurt van Charleroi, is de site vandaag een verzamelplek voor een twintigtal partners die actief zijn in de sociale economie.

Onlangs hebben verschillende actoren opnieuw hun innovatievermogen bewezen door een coöperatie voor sociale doeleinden op te richten die aan twee belangrijke maatschappelijke behoeften moet voldoen: de socioprofessionele integratie en het creëren van toegankelijke woningen.

Actoren
SoLogInnov is net één jaar geworden en heeft nog niet echt de tijd gehad om zich te bewijzen, maar haar model is nog steeds zeer inspirerend. Deze coöperatie, onlangs goedgekeurd door de NRC, is een perfecte illustratie van het vermogen van coöperaties om in te spelen op behoeftes die anders weinig of niet zouden worden vervuld.
Aanvankelijk zijn er verschillende spelers op de site van sociale economie van Monceau-Fontaines, waaronder de vzw Quelque Chose à Faire, die de sociale en professionele integratie van stagiairs wil bevorderen door het aanleren van een vak op bouwwerven.
Het was hun idee om andere bedrijven en verenigingen samen te brengen om een coöperatie te stichten die in twee essentiële behoeften zou voorzien: 
  • Kwaliteitsvolle werven vinden voor de stagiairs en in staat zijn om mensen te re-integreren op de arbeidsmarkt
  • Kwaliteitswoningen bieden tegen betaalbare prijzen voor een minder bemiddeld publiek
     
Volgende verenigingen maken ook deel uit van deze nieuwe coöperatie:
  • de vzw die de site ‘Monceau-Fontaines’ beheert;
  • de vzw Relogeas, die niet alleen administratieve, technische en juridische bijstand biedt op het gebied van huisvesting, maar ook een veertigtal huurwoningen aanbiedt aan kwetsbare personen, met sociale begeleiding;
  • Evenals twee ‘laboratoires de citoyenneté’: de animatiegroep van de Basse Sambre, die strijdt tegen sociale ongelijkheid, onder meer door opleiding en sociale en socioprofessionele integratie, en de vzw Avantissimo, een plaats voor ontmoetingen, projecten en alternatieve activiteiten.
Het solidaire geld
Laten we, tot slot, bij de oprichters van SoLogInnov, de betrokkenheid van Crédal niet vergeten: een bekende en erkende coöperatie die tot doel heeft een meer rechtvaardige en meer solidaire samenleving te bevorderen, met name door het verstrekken van leningen, het begeleiden van projecten en ethische investeringen.
Crédal is op verschillende manieren betrokken bij SoLogInnov, aangezien zij 30.000 euro inbrengt in het startkapitaal en het project op de voet volgt door actief lid te zijn van de Raad van Bestuur.

De vertegenwoordiger van Crédal, Philippe Herbiet, licht toe: “Deze investering past perfect in ons beleid om belangen te verwerven in coöperaties, met name in de sector van de huisvesting. Wij vinden er dus voldoening in op verschillende vlakken. In de eerste plaats beantwoordt het project aan een tweeledige maatschappelijke behoefte: die van de ondersteuning van de socioprofessionele integratie en het probleem van de toegang tot huisvesting voor kwetsbare groepen. In de tweede plaats is de aanpak vernieuwend in de vastgoedsector door voorrang te geven aan het algemeen belang boven het privébelang, aangezien de rendementsdoelstelling slechts 2% bedraagt. Kortom, het model is zowel respectvol voor onze waarden als economisch sterk. Als bewijs daarvan heeft het model het financieel vehikel ‘Brasero’ van  Sowecsom weten te overhalen om er een aanzienlijk bedrag in te investeren, waardoor we de twee eerste aankopen hebben kunnen realiseren om van start te gaan.

Zoeken

Newsletter